Registrace

Pole označená (*) jsou povinná.


A. IDENTIFIKACE SPORTOVCE-ŽADATELE
Kontaktní údaje trvalého pobytu
B. SPORTOVNÍ HISTORIE
Sportovní svaz
Sportovní kariéra

UVEĎTE NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY: Upřednostněte medailová umístění na OH, MS, ME, SP či dalších mezinárodních akcích, MČR, případně další výsledky

1)

2)

3)

4)

5)


Uveďte významné aktivity (max 3) spojené s propagací ČR či sportu prostřednictvím sportovní kariéry: řády, vyznamenání, umístění v anketách, charitativní činnost, záštity, podpora dětí a mládeže, propagace v mediích apod.

1)

2)

3)


Kdy jste ukončil/a profesionální kariéru?

Ve kterém roce jste naposledy splnil/a podmínky pro zařazení alespoň do kategorie Vrcholový sportovec? Vrcholový sportovec je sportovec, který se na vrcholové úrovni věnuje sportu, tj. podstupuje profesionální sportovní přípravu, sport je jeho prioritou a účastní se minimálně vrcholných národních soutěží.)

300
D. STUDIJNÍ HISTORIE
500
E. PRACOVNÍ HISTORIE

Uveďte vaše pracovní zkušenosti. (maximální počet: 3)


1)

100
2)

100
3)

100
G. Čestné prohlášení a potvrzení souhlasu s podmínkami programu

Jako zájemce o příspěvek z programu Duální kariéra čestně prohlašuji, že:

1. Jsem bezúhonný. V minulosti jsem nebyl odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu a v současné době proti mně není vedeno žádné trestní řízení.

2. Mé osobní údaje poskytnuté v rámci tohoto formuláře jsou přesné, pravdivé a úplné a ve smyslu ustanovení § 4 al. 1 písm. n) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) uděluji souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů. Správcem osobních údajů je Český olympijský výbor (IČ: 48546607, se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha, dále jen „ČOV“), který je oprávněn poskytnuté osobní údaje na základě tohoto souhlasu zpracovávat a předávat k níže uvedenému účelu třetím osobám. Zpracovávány budou osobní údaje uvedené výše. Účelem zpracování osobních údajů je zajištění mé účasti v Programu Duální kariéra, zejména vyhodnocení kritérií pro splnění podmínek pro poskytnutí finančního příspěvku z programu Duální kariéra. Osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou pro řízení programu Duální kariéra ze strany MŠMT ČR a po dobu mého zapojení do programu Duální kariéra. Potvrzuji, že jsem byl správcem osobních údajů v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 ZOOÚ informován o právu na přístup k informacím ohledně zpracování mých osobních údajů za podmínek dle ustanovení § 12 ZOOÚ a o právu na ochranu svých práv za podmínek dle ustanovení § 21 ZOOÚ, tj. zejména právu na vysvětlení ze strany správce osobních údajů a odstranění protiprávního stavu v podobě blokování, provedení opravy, doplnění, nebo likvidace svých osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu se zpracováním mých osobních údajů je z mé strany dobrovolným splněním podmínek pro účely mé účasti v programu Duální kariéra.

3. Souhlasím s podmínkami programu Duální kariéra, tak jak jsou uvedeny ve znění Pravidel pro čerpání finančních příspěvků z programu Duální kariéra, který je přístupný na www.olympic.cz, a zároveň respektuji, že příspěvek z programu Duální kariéry není nárokový.

4. Uvedené informace jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a toho, že pokud by mnou uvedené informace pravdivé nebyly, budu čelit všem z toho vyplývajícím právním následkům.

5. Doložené kopie jednotlivých dokumentů jsou shodné s originálem.

6. Originály dokumentů, které jsou uvedené v přílohách tohoto formuláře a nejsou veřejně dostupné, jsou v mém vlastnictví a jsou přístupné pro účely kontroly ze strany ČOV nebo jiných kontrolních orgánů pro dobu 3 let.

7. K dnešnímu dni jsem státním občanem České republiky.