O programu

Program SPORTOVNÍ DIPLOMACIE


Nový vzdělávací program Sportovní diplomacie je součástí projektu Duální kariéra a je prvním komplexním profesně-vzdělávacím programem zaměřeným na sportovní diplomacii v České republice.

Co je jeho cílem?

Formovat účastníky tak, aby byli schopni přispět k rozvoji své vlastní organizace a byli kvalitními a efektivními zástupci svých organizací v rámci domácích i mezinárodních struktur. Záměrem programu je posílit zastoupení českého sportu v mezinárodních sportovních organizacích a uspět při prosazování jeho zájmů a zájmů ČR obecně v těchto strukturách.

Komu je určen?

Zaměstnancům, dobrovolníkům a sportovcům působícím v českých a slovenských sportovních organizacích se zájmem o mezinárodní vztahy v kontextu sportu.

Co získají absolventi?

> ucelený přehled o organizaci a financování sportovních organizací

> základní znalosti a schopnosti strategického řízení a marketingu sportovních organizací

> přehled o mezinárodním právním rámci sportovního prostředí

> síť kontaktů

> schopnost se efektivně pohybovat v mezinárodním prostředí, jasně zprostředkovat své nápady a poznatky, debatovat o nich a prosazovat zájmy své organizace a českého sportovního prostředí obecně, komunikovat s médii, umět strategicky využít nabyté schopnosti a znalosti ve své vlastní organizaci

Co čeká účastníky programu?

> bloková výuka v průběhu osmi víkendů (pátek odpoledne – neděle)

> kombinace praktických cvičení a teorie se zaměřením na praxi

> studijní cesta do zahraničí

> závěrečné hodnocení na základě obhajoby individuálního projektu a hodnocení v rámci jednotlivých modulů

V čem se účastníci v rámci programu vzdělají?

> Organizace a financování sportu

> Mezinárodní sportovní právo

> Základy managementu a marketing

> Sportovní diplomacie a olympijské hnutí

> Negociace a argumentace

> Komunikace a práce s médii

> Základy protokolu a etikety

> Mezikulturní komunikace

Kdo na programu spolupracuje?

> Český olympijský výbor

> Vysoká škola ekonomická v Praze (hlavní akademický partner), Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici

> Ministerstvo zahraničních věcí ČR a jeho Diplomatická akademie, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

> Slovenský olympijský výbor

> další instituce a odborníci z praxe